СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия, лого, фото

СортБГ, СортБГ ООД, SortBG, CSort, фото, сепаратор, сортиращи, машини, форум, агро, сортиране, почистване, калибриране, българия, лого, фото

Документи и електронни наръчници ИЗТЕГЛИ от тук !

МЗХ публикува проект на наредбата по мярка 6.3.

Изтеглете електронните наръчници за кандидатстване по мерки

Мярка 10 Агроекология и климат,

Мярка 11 Биологично земеделие,

Мярка 12 Плащания по натура 2000 и рамкова директива за водите

Мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения от ПРСР 2014-2020.

НАРЕДБА 4 - за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. pdf изтегли..


 НАРЕДБА № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в мате- риални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Последните промени по подмярка 4.1 и спорните моменти в тях

За обновяване на сгради, помещения и съоръжения в инвестиционната подмярка 4.1 ще има повече точки

 

Подкрепа за материални и нематериални инвестиции в новосъздадени и съществуващи земеделски стопанства.

Ние ще подготви документите за участие и ще Ви предложи селскостопанска теника при най-добри условия.

Подмярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Първият прием за този програмен период (2014-2020) по мярка 6.4. ще бъде през следващата 2016 г.

Предоставя се подкрепа на земеделски производители или микропредприятия в селски райони за развитие на туризъм, развитие на услуги във всички сектори, развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Ние ще подготви документите за участие и ще Ви предложи предпроектни проучвания и идейни проекти за доизясняване и доразвиване на   идеите Ви  – архитектурно заснемане на съществуващи сгради с цел преустройство или промяна на предназначението

Ние ще изготви всички проекти за издаване на разрешение за строеж   – Архитектура, Строителни конструкции, Ел, ВиК, ВП, ОиВИ, ПБЗ – […] 

 

Информация за европейски финансиращи програми за малкия и среден бизнес.

евро, програми

За повече информация:

 http://www.mzh.government.bgmzg, мзг

  

fondowe

 


 

 • Финансиращи
  програми
  Мярка ...
 • Новини
  Статии
  Полезно
 • Подготовка
  и управленив
  на проекти
 • ФОТОСЕПАРАТОР
  МЯРКА 4.2.
  ПОДГОТОВКА
 • Селскостопанска
  техника
  Проектиране
 • КОНТАКТИ
  ЗА НАС
  ПАРТНѝОРИ

Програма за развитие на селските райони (2014 - 2020 г.)

Цели :

 • Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата, за повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти.

 • Опазване на екосистемите и устойчиво управление и използване на природните ресурсите в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост.

 • Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социалното включване и по-добро качество на живот.

Приоритети:

 • Насърчаване на иновациите в производството, пазарната организация и управлението;

 • Предотвратяване и приспособяване към климатичните промени;

 • Опазване и възстановяване на околната среда.Мерки за земеделски производители в програмата, по които "СортБГ"ООД предлага консултантски услуги:

Проектите представляват искания за безвъзмездно финансиране по планирани от Вашата организация дейности – за инвестиции в оборудване, в обучение на заетите, в иновации.
Всяка схема има заложени изисквания и критерии, както към кандидатите, така и към проектните предложения и разходите, описани в бюджета на проекта. За да получите одобрение, трябва да се докажат възможностите Ви за реализация на проекта – финансов и управленски капацитет, човешки ресурси, опит в изпълнението на дейности, сходни с планираните във Вашето проектно предложение.
Ето защо успешното кандидатстване се състои в добрата обосновка и ясно структурираната информация, описваща проекта.


Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Подкрепа за материални и нематериални инвестиции в новосъздадени и съществуващи земеделски стопанства.
Общ бюджет – 150 млн. евро

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Подкрепа за модернизация на физическите активи на предприятията, които преработват земеделски продукти.  Инвестиции към по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС. 

Подмярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Предоставя се подкрепа на земеделски производители или микропредприятия в селски райони за развитие на туризъм, развитие на услуги във всички сектори, производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление, развитие на занаяти и други неземеделски дейности. 

Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Мярка 8 Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите

Мярка 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви – разходи за създаване

Мярка 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Мярка 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Мярка 8.5. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

контакти, сортбг, оод, адрес, телефон, сисорт

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТАБЛИЦАТА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Ред и условия за кандидатстване по мярка 4.2..

МЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Европейска комисия програмата Хоризонт 2020

МЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Идва краят на евросубсидиите, започва националното финансиране

„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

14:05 -  Мярка 11 Биологично земеделие

13:56 -  Мярка 214 - "Агроекологични плащания"

20.01 18:32 -  Селскостопански машини втора употреба излизат на пазара

17.01 15:50 -  OПРЧР – Ново Работно Място

16.01 14:04 -  Промяна в очертаването на земята в Кампания 2016

15.01 12:05 -  Регистрирането и прегледите на земеделска техника остават в КТИ

Насоки за кандидатстване по предстояща схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

евро, фонансиране, проекти, мярка, 4.2 НАРЕДБА № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в мате- риални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

  изтегли наредба № 20

Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

15 000 евро помощ и за регистрирани през 2016 г. малки фермери

Застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им

Възможности по Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от ПРСР 2014-2020

Изграждане на къща за гости или семеен хотел по мярка 6.4 по ПРСР 2014-2020

Европрограми-Процедура и документи при започване на строителство

Ние ще Ви консултираме безплатно:

- коя програма е най подходяща за Вас

- да Ви подготвим документите за кандидатсване

- да Ви предложим селскостопанска техника за участие по финансирашите програми и да я доставим след получаване на финансиране

-да изготвим проекти за вашите жилищни и производственни помещения

-да организираме строителството след получаване на финансиране

- да окажем съдействие за осигуравяне на допълнително съфинансиране от банка или друга финансова институция

Ние ще Ви ориентираме в изискванията и условията на избраната от Вас програма, ще подготвим проектните формуляри и ще Ви съдействаме при събирането на необходимите документи.

- ще опишем стъпките, които трябва да предприемете при кандидатстване;

- ще подготвим основните документи за кандидатстване – формуляри, заявления, бизнес план, предпроектни проучвания;

- ще Ви консултираме относно видовете разходи и дейности, които трябва да се заложат;

- ще попълним необходимите декларативни документи според изискванията;

- ще подготвим списък с прилежащите документи, които трябва да подготвите.

Ние ще Ви окажем професионално съдействие:

- консултации и подготовката на необходимата тръжна и отчетна документация

- управлението на направените по бюджета разходи.

Ние ще Ви извършим вместо Вас :

 • да изготвим план за изпълнение на проекта;

 • да подготвим тръжната документация и да Ви помогнем да проведете с успех тръжните процедури за избор на подизпълнители;

 • да Ви консултираме относно счетоводната отчетност на проекта;

 • да подготвим междинни и финални отчети;

 • да структурираме на цялостната документация в проектно досие;

 • да приключим изпълнението на проекта

контакти, сортбг, оод, адрес, телефон, сисорт

Участие с фотосепаратор по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти евро, програми, финансираме, мярка, 4.2, консултации, изготвяне

Фотосепараторите са уникално иновационно оборудване- високоверни апарати, предназначени за електронно-оптическа сортировка на насипни продукти : селскостопански култури и промишлени материали по цвят.

фото, сепаратори, сортиращи, машини, сортбг, сортира, насипни, продукти

Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

работа, фото, сепаратор, сортираща, машина, сортбг, csort, sort, bg сортбг, оод, безплатен, тест, насипни, продукти, фото, сепаратор, българия

Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с:
• Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;
• Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;

3. Плодове и зеленчуци, включително гъби,
5. Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти,
7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:
• Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
• Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
• Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;
• Инвестиции, свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
• Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения

Допустими разходи 
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

Бенефициенти:
– Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители  и Групи/Организации на производители;
– Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

Критерии за оценка:
Критериите за подбор ще гарантират насочване на финансовата помощ към проекти свързани с: преработка на суровини от чувствителните сектори съгласно Приложение № 5 (животновъдство, зеленчукови, овощни, влакнодайни, медицински и ароматни култури) , въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП, инвестиции за покриване стандартите на ЕС и преработка и производство на биологични продукти. Приоритет ще бъде осигурен и за проекти осигуряващи устойчива заетост в селските райони и насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост.

МЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Приоритет по мярката се предоставя за:

• Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори – плодове; зеленчуци; черупкови; лен, коноп, памук; медицински и ароматни култури;

• Проекти, които са свързани с инвестиции, които водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието (доказуемо с енергиен одит);

• Проекти, в които над 30 % от допустимите инвестиционни разходи са свързани с иновации в предприятието (доказуемо с патент или полезен модел за въвежданата иновация);

• Проекти, в които над 75% от обема на планираната за преработка и производство продукцията посочена в бизнес плана ще бъде биологично сертифицирана;

• Проекти, в които предприятието кандидат предвижда преработката на минимум 65% собствени суровини /земеделски продукти/;

 

контакти, сортбг, оод, адрес, телефон, сисорт

 • Подготовка на проекти със селскостопанска техника

  • Продажба

  • В тази сфера ние предлагаме: продажба на фотосортиращи машини, фотосепаратори, нови трактори, мулчери, АТВ, шредери, косачки, торачки, пръскачки, дробилки, , ремаркета, плугове, сеялки и др., прикачен инвентар и масла, филтри и рез.части, употребявани трактори и комбайни, мобилен 24 часа сервиз, изготвяне на проекти, консултации по европроекти и еврофинансиране
  • Изготвяне на проекти за закупуване на техника

   В тази сфера ние предлагаме: изготвяне на проекти, консултации и доставка на техника по европроекти и еврофинансиране

  • Изготвяне на проекти за строителство

   В тази сфера ние предлагаме: изготвяне на проекти, консултации и строителство по европроекти и еврофинансиране

 

 • Сервиз

  В тази сфера ние предлагаме: гаранционен и извънгаранционен сервиз на фотосепаратори, нови и употребявани трактори, мулчери, АТВ, шредери, косачки, торачки, пръскачки, дробилки, , ремаркета, плугове, сеялки и др., прикачен инвентар и масла, филтри и рез.части, употребявани трактори и комбайни, мобилен 24 часа сервиз, изготвяне на проекти, консултации, проектиране и строителство, европроекти и еврофинансиране

 • Резервни части и консумативи

  В тази сфера ние предлагаме: Резервни части и консумативи фотосепаратори, за нови и употребявани трактори, мулчери, АТВ, шредери, косачки, торачки, пръскачки, дробилки, , ремаркета, плугове, сеялки и др., прикачен инвентар и масла, филтри и рез.части, употребявани трактори и комбайни, мобилен 24 часа сервиз, изготвяне на проекти, консултации, проектиране и строителство, европроекти и еврофинансиране

 

SJV Studio - Архитектура, строителство, градоустройство и дизайн

 • Проектиране

  В тази сфера ние предлагаме:   – предпроектни проучвания и идейни проекти за доизясняване и доразвиване на   идеите на клиента   – архитектурно заснемане на съществуващи сгради с цел преустройство или промяна на предназначението – всички проекти за издаване на разрешение за строеж   – Архитектура, Строителни конструкции, Ел, ВиК, ВП, ОиВИ, ПБЗ – […]

  Подготовка и изработване на проекти за участие по програмите по европейските финансиращи програми.

 • Строителство

  В тази сфера ние предлагаме:   – количествено – стойностни сметки по всички проекти, чрез които да се доближим в максимална степен до крайната цена на строителството на обекта   –  авторски надзор по време на строителството на обекта   –  съгласуване на проектната документация,извършване на строителството. 

 • Градоустройство

  В тази сфера ние предлагаме:   – изработване на подробни устроиствени планове /ПУП/ планове за делба, обединение на имоти, регулационни планове, застроителни планове   – планове за промяна предназначението на имоти.

 • Дизайн

  В тази сфера ние предлагаме:   – триизмерни графики   – изработване на фотореалистични визуализации.

Ние се стремим към оптимален баланс между естетически, функционални, икономически и екологични характеристики на всеки проектиран нас обект.

 

csort, sortbg, каталог, фото, сортираща, машина, сепаратор, електронна каталог, селско, стопанска, техника, сорт, бг, оод, трактори предимства

Участие с фотосепаратор по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти евро, програми, финансираме, мярка, 4.2, консултации, изготвяне

Фотосепараторите са уникално иновационно оборудване- високоверни апарати, предназначени за електронно-оптическа сортировка на насипни продукти : селскостопански култури и промишлени материали по цвят.